Belgium

Werkgroepen

Werkgroep alcoholpreventie voor kwetsbare groepen (WHO-programma)

Alcohol is bij ons de meest sociaal aanvaarde drug; dit heeft een enorme verslavingsproblematiek tot gevolg. Alcohol heeft niet enkel effecten voor onze eigen gezondheid; nog minder hebben we zicht op de precieze omvang van de schade van alcohol in de maatschappij: gezondheidszorg, verkeersslachtoffers (gewonden, doden), gewelddaden… en alle directe en indirecte kosten die daaraan verbonden zijn.

Hoe kunnen we ons meer bewust worden van ons drinkgedrag in groep en de effecten ervan? In samenwerking met VAD en twee centra voor geestelijke gezondheidszorg bereidt de werkgroep nu een goed geleide sensibiliserende avond voor die tijdens een statutaire vergadering georganiseerd kan worden. Eerst gebeuren er in het najaar tryouts in Rc Gent-Noord en Rc Antwerpen Oost. Na de evaluatie en bijsturing kan elke club een dergelijke avond organiseren.

Het doel is om de alcoholcultuur, ons drinkgedrag en de effecten ervan bespreekbaar te maken. Dit zijn de insteken:

  • De plaats van alcohol in onze maatschappij; hoe is dit de afgelopen decennia geëvolueerd.
  • Reflectie naar het individuele, wat betekent dit voor mij (op een niet-moraliserende of beschuldigende manier; iedereen maakt zijn eigen keuzes, vertrekkende van het recht op correcte informatie).
  • Wat betekent dit voor mij als ondernemer, als arts… in mijn contacten met de mensen rondom mij. Hoe kan je ook op dit niveau ‘verantwoordelijkheid’ opnemen.

Daarnaast kunnen de clubs actief bijdragen aan de promotie van de jaarlijkse sensibiliseringsactie ‘Tournée Minérale’.

Het Alcohol Charter Rotary kwam tot stand i.s.m. VAD; Rotary staat immers model voor welzijn en gezondheid. We erkennen onze kwetsbaarheid en zorgen voor elkaar.

We nodigen elke club tenslotte hartelijk uit voor het Seminarie van RAG Addiction Prevention op zaterdag 7 oktober 2023 om 9u00 in Campus de Drie Eiken - gebouw R, Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen.

Heb je zin om aan te sluiten bij de werkgroep? Bel Wouter Beel: 0477 27 16 40 (wouter.beel bij skynet.be).

Werkgroep Youth Prevention Influencers (YPI)

Youth Prevention Influencers: nieuw internationaal project van de Rotary Action Group for Addiction Prevention (RAG AP).

Een project voor de promotie van geestelijke gezondheid en welzijn focus preventie van verslaving.

Training voor professionele preventiewerkers van lokale NGO's om vervolgens jonge mensen met een drive en interesse voor preventie verslaving, geselecteerd en gesteund door Rotaryclubs, te trainen in de principes van verslaving en preventie.

Na hun training nemen deze jonge influencers eigen initiatieven voor preventie in samenwerking met de ondersteunende Rotaryclub in hun lokale gemeenschap. Op die manier brengen we preventie bij jongeren door jongeren en maken we sterke verbindingen tussen Rotaryclubs en geengageerde jongeren uit hun lokale gemeenschap. Beloftevol voor actuele en aan de jongerencultuur aangepaste promotie van mentale gezondheid en geluk en voor vernieuwing en verjonging van Rotaryclubs.

Een regionaal Academisch instituut volgt en evalueert de ondernomen acties zodat jongeren en clubs snel kunnen leren over de efficiëntie en het resultaat van de ondernomen acties om permanent bij te sturen. De Regionale Academische Instituten worden hierbij Internationaal ondersteund door het in verslavingspreventie gespecialiseerde research center  Substance use and Psychosocial Risk Behaviours van HoGent in België in samenwerking met het wetenschappelijk comité van RAG AP.

Het project is een samenwerkingsverband tussen UNODC department prevention, de world federation against drugs, Carlton Hall Foundation en Hogent. Het project is geschikt voor een individuele club actie, district grants en global grants. Pilootprojecten worden opgestart in Kenya, België en India. Een blauwdruk voor global grant zal binnenkort beschikbaar zijn.

Indien geïnteresseerd contacteer ons via info@rag-ap.org

Johan Maertens
voorzitter wetenschappelijk comité
member Cadre Preventie verslaving

Youth Prevention Influencers: New International Project of the Rotary Action Group for Addiction Prevention (RAG AP).

A project for the promotion of mental health and wellness focus on addiction prevention.

Training for professional prevention workers from local NGOs to subsequently train young people with a drive and interest in addiction prevention, selected and supported by Rotary clubs, in the principles of addiction and prevention.

After their training, these young influencers take their own initiatives for prevention in collaboration with the supporting Rotary club in their local community. In this way we bring prevention to young people by young people and we make strong connections between Rotary clubs and committed young people from their local community. Promising for current promotion of mental health and happiness adapted to youth culture and for renewal and rejuvenation of Rotary clubs.

A regional Academic Institute monitors and evaluates the actions taken so that young people and clubs can quickly learn about the efficiency and the result of the actions taken to make permanent adjustments. The Regional Academic Institutes are supported internationally in this by the research center Substance use and Psychosocial Risk Behaviors of HoGent in Belgium, which specializes in addiction prevention, in collaboration with the scientific committee of RAG AP.

The project is a collaboration between UNODC department prevention, the world federation against drugs, Carlton Hall Foundation and Hogent. The project is suitable for an individual club action, district grants and global grants. Pilot projects are being started in Kenya, Belgium and India. A global grant blueprint will be available shortly.

If interested, please contact us at info@rag-ap.org

Johan Martens
chairman of the scientific committee
member Cadre Prevention addiction

Werkgroep game- schermverslaving

Ter voorbereiding van een werkgroep scherm- en gokverslaving neemt de clubcommissie preventie verslaving van RC Izegem het voortouw. De commissie zal in samenwerking met VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, partner van RAG AP Belgium) enkele initiatieven op punt stellen om deze nadien via de werkgroep beschikbaar te maken voor alle Vlaamse Rotaryclubs.

Rotaryclub Izegem werkt hiervoor samen met CGG Largo en met de scholen. Van de scholen wordt de input van mogelijks verslaafde jongeren verwacht. Van CGG Largo worden preventiemogelijkheden en vroeg interventie verwacht.

Gameverslaving wordt ruimer bekeken, daar gameverslaving meer bij jongens voorkomt en sociale mediaverslaving meer bij meisjes. Beide verslavingen nemen vooral hun aanvang in de leeftijdscategorie 12j – 17j.
 
We willen een totaaltraject gaan uitwerken, m.a.w. starten met preventie om over te gaan naar vroege interventie en waar nodig naar individuele behandeling.
  
In verband met preventie is CGG Largo een project aan het uitwerken om zorgleerkrachten te leren omgaan met leerlingen met dergelijke verslavingseigenschappen: “teach the teacher”.
 
Wat de vroege interventie betreft wordt gekeken om een therapie uit te werken over enkele woensdagen om de jongeren van hun verslaving af te helpen, dit onder de leiding van therapeuten van CGG Largo. 
 
Er wordt ook onderzocht om een reboot kamp te organiseren onder toezicht van specialist Huub Boonen, dit eveneens als therapie voor sociale mediaverslaving alsook gameverslaving.

Partnerships

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (https://www.vad.be)